ชื่อ - นามสกุล :นายเฉลียว เมฆบุตร
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :174 บ.ปากห้วยม่วง ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
Telephone :045-251799
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายบริหาร