ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรัชนี ศรีฬาพรม
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ/ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ/ศษ.ม.บริหารการศึกษา
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานอนามัย
ที่อยู่ :236 บ.ปากห้วยม่วง ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
Telephone :045-950758
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานรับนักเรียน/เจ้าหน้าที่พัสดุ