ชื่อ - นามสกุล :นางศิรินทิพย์ หารสาร
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ/ค.บ.สังคมศึกษา/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานสหกรณ์
ที่อยู่ :236 หมู่ 1 บ้านปากหัวม่วง ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
Telephone :045-950758
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสหกรณ์ร้านค้า