ชื่อ - นามสกุล :นางศิรินทิพย์ หารสาร
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ/ค.บ.สังคมศึกษา/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานอนามัยและโภชนาการ
ที่อยู่ :
Telephone :045-251799
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสหกรณ์ร้านค้า