ชื่อ - นามสกุล :นายอาธร เฉวียงวงค์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ/บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ :174 บ.ปากห้วยม่วง ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
Telephone :045-251799
Email :