ชื่อ - นามสกุล :นายจตุพงษ์ ดาวประสงค์
ตำแหน่ง :ครู/ค.บ.สุขศึกษา/ศษ.ม.บริหารการศึกษา
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานกิจกรรม 9 ส.
ที่อยู่ :174 บ.ปากห้วยม่วง ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
Telephone :045-251799
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกิจกรรม 9 ส.