ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเพชร คำภาศรี
ตำแหน่ง :ครู/วท.บ.จุลชีววิทยา
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์
ที่อยู่ :174 บ.ปากห้วยม่วง ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
Telephone :045-251799
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานอนามัยและโภชน์นาการ