ชื่อ - นามสกุล :นางสาวลำใย โสภาพ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ/คบ.ภาษาอังกฤษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน/หัวหน้ากลุ่มสาระ
ที่อยู่ :236 บ.ปากห้วยม่วง ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
Telephone :045-950758
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน