ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิสมัย พั่วแดง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ/ค.บ.เคมี
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ
ที่อยู่ :174 บ.ปากห้วยม่วง ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
Telephone :045-251799
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ