ชื่อ - นามสกุล :นายอนุชา โคยะบุตร
ตำแหน่ง :ครู/ค.บ.พลศึกษา
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :174 บ.ปากห้วยม่วง ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
Telephone :045-251799
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานโสตทัศน์นูปกรณ์