ชื่อ - นามสกุล :นายสุริศักดิ์ สุภารัตน์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ/วท.บ.เกษตรศาสตร์/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/หัวหน้ากลุ่มสาระ
ที่อยู่ :236 บ.ปากห้วยม่วง ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
Telephone :045-950758
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกิจการนักเรียน